1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Target Extractor Module set NSN 1240-51-000-9328 και Ενός (1) Εφεδρικού Υποσυγκροτήματος  Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333  για το ΠΒΚ Πεδίου Βολής Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής για το σύνολο των τμημάτων, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (135.600,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

 

  1. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurementannouncements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

 

  1. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 20 Ιαν 20 και ώρα 15:00.

 

  1. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 24 Ιαν 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.