1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

β. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

γ. Το σχετικό με το οποίο αναφέρεται η απαίτηση.

δ. Φ.830/56/999997/Σ.5711/18-10-17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

Προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την αποκομιδή και διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων με μέριμνα, μέσα και έξοδα του πλειοδότη, από τις εγκαταστάσεις της Λέσχης Αξκων «Αστέρια» του ΠΒΚ που βρίσκεται στις Κορακιές Ακρωτηρίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.

2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη (1+1), μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων.

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α. Απαιτείται η παραλαβή των βρώσιμων ελαίων να γίνεται κατ΄ ελάχιστον μία φορά το εξάμηνο (τους μήνες Ιούν και Δεκ), από Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 έως 14:00.

β. Απαιτείται ο δανεισμός κατάλληλων δοχείων από τον Ανάδοχο για την συλλογή των ελαίων.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 31 Μαΐ 19 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

5. Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας ορίζεται η 31 Μαΐ 19 και ώρα 12:10, στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ, Ακρωτήρι Χανίων Κρήτης.

6. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

7. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της διαταγής της παρ. 1.δ:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

8. Χειριστής θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Τχης (ΕΜ) Χριστίνα Αλεξάκη, τηλ. 2821026774.