ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 110062)

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (208.848,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

3. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 10 Μαϊ 2021 και ώρα 15:00.

4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 14 Μαϊ 21 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης, το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

5. Χειριστής θέματος: Δντής ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης, τηλ.2821026774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ