ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ “ΑΣΤΕΡΙΑ”

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

Details

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Χρωμάτων και Υλικών Χρώσης στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (19.944,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…

Details

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΤΩΝΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) για δύο έτη, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα συν ένα (1 + 1)…

Details

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εκτυπωτικού Μηχανήματος στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…

Details

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική…

Details

Επίσκεψη Παραδίδοντος και Παραλαμβάνοντος Συνδέσμου των Βρετανικών Δυνάμεων της Βάσης της Σούδας στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, εν όψει της αλλαγής του Συνδέσμου του Η.Β στη Σούδα, επισκέφθηκαν το Διοικητή ΠΒΚ ο απερχόμενος Cdr Jason Douglas RN και ο νεοτοποθετημένος Cdr Mark Ballard RN.

Details

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων στο ΠΒΚ, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC014063828, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α.      Τροποποιούνται οι τεχνικές περιγραφές του υλικού Τμήματος Γ του Παραρτήματος “Γ”. β.      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 22 Ιαν 24 και ώρα 12:00 στις 31 Ιαν 24…

Details

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και την «Προμήθεια Αποθηκευτικών Μεταλλικών Ραφιών», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων…

Details