ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ    1/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

        Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον έτος μετά από απλή γραπτή ειδοποίηση του Αναδόχου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (58.650,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurementannouncements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26781 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 22 Μαρ 21 και ώρα 14:00 στο Γραφείο της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 23 Μαρ 21 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι  Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Χειριστής θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Ανχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης Ιωάννης, τηλ. 2821026774.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ