ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2020

 

  1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

 

α.      Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

 

β.      Νόμος υπ’ αριθμ. 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως Αμέσους ή Εμμέσους Αντιπροσώπους, τους Μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των Τριών Κλάδων των Ε.Δ.»,

 

γ.      Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

 

δ.      Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, με σταθερό μηνιαίο χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€) – τιμή εκκίνησης, για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης από το ΠΒΚ, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από έγγραφη συμφωνία και των δύο πλευρών.

 

  1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24 Απρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 23 Απρ 20 και ώρα 14:00 ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από το ΠΒΚ.

 

  1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους συνημμένους γενικούς, ειδικούς όρους, τα οποία

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

  1. Τόπος υποβολής προσφοράς: ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων εντός του Διοικητηρίου του ΠΒΚ, Στρδο 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης) τηλ 28210-26774, τηλ κέντρο ΠΒΚ 28210-26800.

 

  1. Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εμπορικά και  Βιομηχανικά  Επιμελητήρια, ως αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση του και να τοιχοκολλήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης αποστέλλοντας σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

 

  1. Οι Εφημερίδες να δημοσιεύσουν την συνημμένη περίληψη διακήρυξης στις 10 Απρ 20,  σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

α.      Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

 

β.      Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

 

γ.      Να  αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, γιατί το ΠΒΚ απαλλάσσεται σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

 

  1. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

 

  1. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Β.Κ. www.namfi.gr από 9 Απρ 20.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 2821026781 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4Α

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4Β

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Γ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Γ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Γ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4Γ