ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2018

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

β. Νόμος υπ’ αριθμ. 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως Αμέσους ή Εμμέσους Αντιπροσώπους, τους Μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των Τριών Κλάδων των Ε.Δ.»,

γ. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

δ. Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

ΕΠΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πλειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο) για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα {τιμή εκκίνησης χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00)}, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών (1+1 έτος) με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλομένων και με τους ίδιους όρους.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρ 05 Οκτ 2018 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από το ΠΒΚ.

3. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης γίνεται σε στάδια ,σε χρόνο και με τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους συνημμένους γενικούς, ειδικούς όρους, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Τόπος υποβολής προσφοράς: ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων εντός του Διοικητηρίου του ΠΒΚ, Στρδο 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης) τηλ 28210-26774, τηλ κέντρο ΠΒΚ 28210-26800.

5. Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, ως αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση του και να τοιχοκολλήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης αποστέλλοντας σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

6. Οι Εφημερίδες να δημοσιεύσουν την συνημμένη περίληψη διακήρυξης στις 19 Σεπ 2018, σύμφωνα με τα παρακάτω :

α. Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

β. Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

γ. Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, γιατί το ΠΒΚ απαλλάσσεται σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

7. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

8. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Β.Κ. www.namfi.gr από 14 Σεπ 2018 μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Χειριστής Θέματος Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ Τχης (ΕΜ) Χριστίνα Αλεξάκη, τηλ. 2821026774
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί Όροι Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση – Εκμετάλλευση των Κυλικείων του ΠΒΚ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ειδικοί Όροι Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση – Εκμετάλλευση των Κυλικείων του ΠΒΚ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Β
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Β
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σχέδιο Σύμβασης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Γ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Γ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Γ