Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου στον Σταθμό Ραντάρ Νο.5 (ΣΡΑ5) του ΠΒΚ, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ