Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) για δύο έτη, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα συν ένα (1 + 1) επιπλέον έτη, μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ