1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Ε» της συνημμένης πρόσκλησης, που αφορά στην συλλογή – μεταφορά, του προς εκποίηση αχρήστου υλικού του ΠΒΚ και ειδικότερα Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ελαστικά επίσωτρα οχημάτων – μηχανημάτων, συσσωρευτές – ξηρά στοιχεία με κωδικούς ΕΚΑ 160213, 160214, 200135, 200136, 160601, 160602, 160605, 200133, 200134 και 160103, όπως αναλυτικά εμφαίνονται στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» της πρόσκλησης αντίστοιχα.

2.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της, χωρίς δυνατότητα παράτασής της.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ