ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Το Πεδίο Βολής Κρήτης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόεπιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, για την κατασκευή του  έργου «Κατασκευή Υποδομής για Επέκταση Δικτύου Οπτικών Ινών στο ΠΒΚ» από ειδικευμένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παρ. 1.α. του άρθρου 134 του Ν.4412/16.

 

  1. Το έργο είναι κατηγορίας εργασιώνοικοδομικών – ηλεκτρομηχανολογικών και οδοποιίας, με προϋπολογισμό 29.950  € (χωρίς ΦΠΑ) και έχει προθεσμία εκτέλεσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους  σε έντυπη μορφή στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (πληροφορίες στο τηλ. 2821026903) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ (https://www.namfi.gr/).

 

  1. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  16 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμτπτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα Δημοπρασιών στο  κτίριο Μ-502 στο διοικητήριο του ΠΒΚ που βρίσκεται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Σούδας.

 

  1. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με τοσύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (άρθρο 125 του Ν. 4412/16).

 

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίαςοικοδομικών – ηλεκτρομηχανολογικών και  οδοποιίας,σύμφωνα με το  αρ. 59 του Ν.4278/2014 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και           δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχειείτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016

 

  1. Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 600 € σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147)., με χρόνο ισχύος 6 μηνών και 30 ημερών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

  1. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Χωρών Χρηστών ΠΒΚ (ΝΑΤΟ)  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
  2. Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΠΒΚ. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821026903, FAX επικοινωνίας 2821066055, e-mail suppdivision@namfi.gr και αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η  Μ.Υ .Μαρκετάκη Αικατερίνη.
  3. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ part1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ part2

ΤΕΧNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ

ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.