ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2019

1. Σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νόμος με αριθμό 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως αμέσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

β. Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

γ. Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

Διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό, επ’ ωφελεία του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ημέρα ενοικίασης οχήματος (24ωρο), η οποία θα είναι ενιαία, ανεξαρτήτως αργιών ή Σαββάτου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους του Παραρτήματος «Α», από 9 Αυγ 19 έως 31 Δεκ 20, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (51.520,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

3. Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ όσες κατατεθούν μετά από αυτήν, θα χαρακτηριστούν ως εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη.

4. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης πραγματοποιείται σε στάδια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους του Παραρτήματος «Α», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την 03 Ιουλ 19, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3) Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

6. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

7. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements όπου από 01 Ιουλ 19 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/16.

8. Χειριστής θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 28210 26781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΥΔ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ