Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (1+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (350.350,00€), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

H διακήρυξη με τους γενικούς και ειδικούς όρους καθώς και το σχέδιο της σύμβασης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.namfi.gr/procurementannouncements.Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 16 Μαρ  20 και ώρα 15.00 στο Γραφείο της ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 20 Μαρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD