1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

β. Νόμος με αριθμό 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως αμέσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

γ. Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ. Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

ε. Com 185/2019, με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση εκτέλεσης της δαπάνης.

δ. Φ.810/3/131773/Σ.656/16 Μαϊ 19/ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ απόφασης προανάληψης

Διακηρύσσει

συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης του ΠΒΚ (CPV 50532400-7), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α» και το Παράρτημα «Β» των γενικών όρων και της Τεχνικής Περιγραφής, αντίστοιχα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7 Μαϊ 19 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 6 Μαϊ 19 και ώρα 14.00, ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από το ΠΒΚ.

3. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» και το Παράρτημα «Β» των γενικών και ειδικών όρων, αντίστοιχα.

4. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την 24 Απρ 19, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3) Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

5. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

6. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements όπου από 22 Απρ 19 θα αναρτηθούν τα τεύχη της διακήρυξης, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/16.

7. Χειριστής θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 28210 26781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΥΔ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ