1. Έχοντας λάβει υπόψη :

 

α.  Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

 

β.  Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

 

γ.  Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

 

δ.  Το σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

Προσκαλούμε

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκμίσθωση χημικών τουαλετών στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα συνημμένα (Ειδικούς Όρους – ΤΠ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (25.065,00€), χωρίς ΦΠΑ. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της ποσότητας/ημερών χρήσης σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη μίσθωση ανά χημική τουαλέτα / 24ωρο.

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 27 Αυγ 21 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους  με την προσφερόμενη τιμή μίσθωσης ανα χημική τουαλέτα / 24 ωρο και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη (χημικές τουαλέτες) και οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις των συνημμένων Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας.

 

4. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) μήνες από 1 Σεπ 21 έως 31 Οκτ 21 και η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες – παραγγελίες του ΠΒΚ.

 

5. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

 

6. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.γ:

 

α.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

 

δ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων (κατασκευαστή).

 

7. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

 

8. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ. 2821026781.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ