ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 13/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αεραγωγών του ΠΒΚ, (CPV: 50712000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στη διακήρυξη, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης υπέρ της υπηρεσίας έως ενός (1) έτους, και προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Ειδικότερα, για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), για τα έτη 2022 και 2023 ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) έκαστο και για το έτος 2024 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).

 

  1. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurementannouncements. Επίσης, η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26781 (2821026800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

 

  1. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 30 Αυγ 21 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

 

  1. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 31 Αυγ 21 και ώρα 10:00  στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

  1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 28210 26781 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF