1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για τη Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υδρορροών σε κτήρια του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Α»  της συνημμένης πρόσκλησης.

2.Ο συνολικός εκτιμόμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

3. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η  24 Αυγ 23 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ