1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών.

 

β.   Το (δ) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).

 

γ.   Το (στ) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης εις βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

προσκαλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορές για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατ’ έτος είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.4 του Παραρτήματος «Α».

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

 

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη 2η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (ε) σχετικού.

 

  1. Τα Επιμελητήρια Χανίων, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ