1. Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
  3. Διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί από 24 Σεπ 21 έως 17 Οκτ 21.
  4. Λοιπά ως συνημμένη Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ