1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΠΒΚ (CPV 09132100-4, 09135000-4, 09135100-5), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014522111, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 347885 και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις/. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

3. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 10 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00.

4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 16 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ