Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV:30192112-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) επιπλέον έτη (1+1+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 03 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 06 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.Τηλ επικοινωνίας 2821026774-26781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ