1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

β. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

γ. Το σχετικό με το οποίο αναφέρεται η απαίτηση.

δ. Φ.830/56/999997/Σ.5711/18-10-17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

Προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια παγωτών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ισχύοντος τιμοκαταλόγου του Αναδόχου, ετήσιας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.

2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη (1+1), μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων.

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α. Απαιτείται η προμήθεια της Λέσχης με παγωτά να γίνεται κατ΄ ελάχιστον δύο φορές τη βδομάδα, Δευ ως Παρ από 08:00 έως 14:00.

β. Απαιτείται ο δανεισμός κατάλληλου μεγάλου ψυγείου από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου (15 Μαΐ έως 15 Οκτ).

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30 Απρ 19 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

5. Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας ορίζεται η Τρίτη 30 Απρ 19 και ώρα 12:10, στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ, Ακρωτήρι Χανίων Κρήτης.

6. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

7. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.δ:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

8. Χειριστής θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Τχης (ΕΜ) Χριστίνα Αλεξάκη, τηλ. 2821026774.