Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) διθέσιων καναπέδων και τεσσάρων (4) πολυθρόνων σαλονιού.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 30 Αυγ 2021 και ώρα 12:00.

Λοιπά όπως στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ