Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτών (10.940,20€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ