ΘΕΜΑ  : Προμήθειες – Συμβάσεις

ΣΧΕΤ   :   α.   Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και                               Υπηρεσιών»

γ.   ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα                                     Υλοποίησης Προμηθειών»

δ.   Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20                       «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων                             Συμβάσεων»

ε.   Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία»

στ. Φ.600.1/668/90046/Σ.16/23 Δεκ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ

ζ.   Υπ’ Αριθμ. 219/21 Commitment ΠΒΚ

η.   Υπ’ Αριθμ. 220/21 Commitment ΠΒΚ

θ.   Φ.600.1/157/92876/Σ.912/2 Ιουν 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ

  1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

β.   Τα (ζ) και (η) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

γ. Τη (θ) σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

Ματαιώνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, βάσει του άρθρου 106 του (β) σχετικού, και αποφασίζουμε την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση των όρων της.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (14.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών.
  2. Οι προσφορές να κατατεθούν συμπληρώνοντας τον πίνακα του Παραρτήματος «Β». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους επικυρωμένη πιστοποίηση ISO 9001:2015 εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
  3. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 27 Ιουλ 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).
  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη 2η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (στ) σχετικού.
  2. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

  1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.
  2. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β