1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

 

β.   Τα (ζ) έως (η) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

προσκαλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια δύο (2) πεδίων μέσης τάσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (11.960,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης δύο (2) πεδίων μέσης τάσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Παραρτημάτων «Α» και «Β» αντίστοιχα.

 

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών ή υλικών κάθε τμήματος, ενώ δύναται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1 και 2.4 του Παραρτήματος «Α» για την προμήθεια των πεδίων μέσης τάσης και τα έγγραφα της παραγράφου 3 του Παραρτήματος «Β» για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης πεδίων μέσης τάσης.

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15 Ιουν 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

 

  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 2η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του (στ) σχετικού.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος/προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

 

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Παρακαλείται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα όπως ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ