Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Καλωδίων Μέσης Τάσης», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (7.980,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για έκαστο Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ