Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τέντας στον Εξώστη της Λέσχης ΠΒΚ, ΑΣΤΕΡΙΑ»,
(ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τέντας Έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ», (ΤΜΗΜΑ Β), χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης των τεντών ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (14.600,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο της προμήθειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ