1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια θαλασσινών ειδών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των είκοσι  επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά  βάσει τιμής για το σύνολο των αγαθών.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των δυο μελών της.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 3 Ιουλ 23 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ