1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια θαλασσινών ειδών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ”, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των είκοσι  επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά  βάσει τιμής για το σύνολο των αγαθών.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 13 Απρ 23 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ