Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Μελανιών στο ΠΒΚ». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) χωρίς ΦΠΑ ανά έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ