1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη προμήθεια ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) , χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά  βάσει τιμής ητοι με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ανα λίτρο του είδους καυσιμου, όπως αυτή καταγραφεται-πιστοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον Νομό Χανίων, μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) μήνες από την υπογραφή της , με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον μήνα με σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 25 Φεβ 22 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ