προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών – παροχή υπηρεσιών επισκευής για την εσωτερική διαμόρφωση και συντήρηση κτιρίου Μ-631 του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών είναι όπως παρακάτω:

α. ΤΜΗΜΑ «Α»: Για την προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων, χίλια εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ (1.693,00€), χωρίς ΦΠΑ.

β. ΤΜΗΜΑ «Β»: Για την προμήθεια πλακιδίων, δύο χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ (2.025,00€), χωρίς ΦΠΑ.

γ.  ΤΜΗΜΑ «Γ»: Για την προμήθεια θυρών, τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (3.980,00), χωρίς ΦΠΑ.

δ.  ΤΜΗΜΑ «Δ»: Για την προμήθεια ειδών υγιεινής και εξοπλισμού WC, χίλια τριακόσια ογδόντα ευρώ (1.380,00), χωρίς ΦΠΑ.

ε.  ΤΜΗΜΑ «Ε»: Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, χίλια εξακόσια πενήντα δύο ευρώ (1.652,00€), χωρίς ΦΠΑ.

στ.ΤΜΗΜΑ «ΣΤ»: Για την προμήθεια υδραυλικού υλικού, χίλια διακόσια εβδομήντα ευρώ (1.270,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ζ.  ΤΜΗΜΑ «Ζ»: Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης – διαμόρφωσης κτιρίου, οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00), χωρίς ΦΠΑ.

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός (1) τμήματος.
  2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά τους θα καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο τα έγγραφα των παραγράφων 7.5.1 και 7.5.3 της Τεχνικής Περιγραφής κατά περίπτωση (προμηθευτής υλικών ή πάροχος υπηρεσιών).
  3. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 29 Οκτ 20 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.
  2. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.γ:

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  1. Χειριστής θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης(ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης, τηλ. 28210-26774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ