1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.

 

β.   Το (ε) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

γ.   Τη (στ) σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΒΚ.

 

δ.   Το (ζ) σχετικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και την εισήγηση όπως η διαδικασία προμήθειας υλικών κριθεί άγονη διότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν πληρούσαν απολύτως τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

προσκαλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου βιτρίνας συντήρησης και ενός (1) θαλάμου κατάψυξης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

 

  1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Τεχνικό Φυλλάδιο (prospectus) των προσφερόμενων υλικών και φωτογραφία (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο), τα οποία θα πιστοποιούν ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος «Α», καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση για την παρεχόμενη εργοστασιακή εγγύηση των υλικών (κατ’ ελάχιστο 12 μηνών).

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποστείλει την προσφορά του στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

 

  1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

 

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”