ΘΕΜΑ  :   Προμήθειες – Συμβάσεις

 

ΣΧΕΤ   :   α. Υπ’ Αριθμ. 36/2020 Commitment ΠΒΚ

β. Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης υπ΄αριθμ. 12/2020 «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας- Εκμετάλλευσης των Εστιατορίων του ΠΒΚ».

 

  1. Έχοντας λάβει υπόψη :

 

α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

 

β.   Τη Φ.800/133/134893/Σ.3323/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2300/07) περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας.

 

γ.   Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

 

δ.   Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

 

ε.    Το (α) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

στ.  Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εστιατορίων του Πεδίου Βολής Κρήτης και καθότι η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του (β) σχετικού βρίσκεται σε εξέλιξη (στην τελική φάση προσυμβατικού ελέγχου της από το ελεγκτικό συνέδριο).

 

προσκαλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εστιατορίων του Πεδίου Βολής Κρήτης (CPV 55300000) για το μήνα Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

  1. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε μέχρι την 24 Νοε 20 και ώρα 10:00 τα παρακάτω:

 

α. Προσφορά σύμφωνη με την Προσθήκη «16/Α».

 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους του Παραρτήματος «Α» της παρούσης.

 

γ.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

δ.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

ε.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

 

στ.  Πιστοποιητικό για εφαρμογή εγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης κρίσιμων σημείων που εκδίδεται από διαπιστευμένο φορέα , που να βεβαιώνει την τήρηση του προτύπου ISO 22000:2005 καθώς και την τήρηση του προτύπου ISO 9001:2015. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, η παρούσα απαίτηση ισχύει για κάθε έναν εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότητας/ τεχνογνωσίας που προσφέρει.

 

ζ.  Άδεια της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και ειδική άδεια λειτουργίας με κωδικό του ΕΦΕΤ (IMP), που επιτρέπει την επεξεργασία, παρασκευή, τυποποίηση, μεταφορά και διάθεση τροφίμων.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ