ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  15/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό, επ’ ωφελεία του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά ημέρα ενοικίασης οχήματος (24ωρο), η οποία θα είναι ενιαία, ανεξαρτήτως αργιών ή Σαββάτου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, για δύο (2) έτη, αρχομένης από 01 Ιαν 22, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης υπέρ της Υπηρεσίας έως ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννιά χιλιάδων εξήντα ευρώ (39.060,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.
  2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26781 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).
  3. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 20 Σεπ 21 και ώρα 14:00 στο Γραφείο της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
  4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 21 Σεπ 21 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  5. Χειρίστρια θέματος: Δντης ΔΠΣ, Ανχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης Ιωάννης, τηλ. 2821026774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ XML