1. Σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νόμος 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως Αμέσους ή Εμμέσους Αντιπροσώπους, τους Μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των Τριών Κλάδων των Ε.Δ.»,

β. Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

γ. Νόμος 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

ε. Com 353/ 31 – 05 – 18 με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση και δεσμεύτηκε η σχετική πίστωση,

στ. Φ.600.1/140/112748/Σ.1015/29 Ιουν 18/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΜ. ΣΥΜΒ.

ζ. Φ.600.1/157/113102/Σ.1124/19 Ιουλ 18/ ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ

Επαναδιακηρύσσει

μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (αριθμ. cpv 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τύπο ελαστικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ (48.140,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

3. Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ όσες κατατεθούν μετά από αυτήν, θα χαρακτηρισθούν ως εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη.

4. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης πραγματοποιείται σε στάδια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς και ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

5. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

α. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

Μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας και την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της συνημμένης περίληψης προκήρυξης αποστέλλοντάς μας τη σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

β. Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την 25 Ιουλ 2018, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία γραμματοσειράς νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3) Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

6. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

7. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος και στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements όπου από 23 Ιουλ 2018 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης.

8. Χειριστής θέματος Δντής ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ Τχης (ΕΜ) Αλεξάκη Χριστίνα, τηλ. 28210 26774.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΥΔ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α2
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α3
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Γ1