Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 της πρόσκλησης, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στο έργο «Συντήρηση Εσωτερικού Οδικού Δικτύου στο Σταθμό Ραντάρ Νο 2 (Βασιλικό)», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η οποία προκύπτει από το σύστημα υποβολής προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥ-ΣΑΥ-ΦΑΥ-ΣΧΕΔΙΑ