Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το έργο θέματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21 Ιουλίου 2022.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010879114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑ

ΦΑΥ-ΣΧΕΔΙΑ