1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

 

β.   Το (στ) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

γ.   Τη (ζ) σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής για την εσωτερική διαμόρφωση και συντήρηση του κτηρίου Μ-631 του ΠΒΚ.

 

δ.   Το (θ) σχετικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το οποίο δεν υπεβλήθησαν προσφορές για συγκεκριμένα τμήματα της (στ) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

προσκαλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια γυψοσανίδων και παρελκόμενων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (1.693,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), προμήθεια και τοποθέτηση θυρών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (3.980,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), και προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εκτιμώμενου προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.652,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Γ), σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και το Παράρτημα «Α».

 

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών κάθε τμήματος, ενώ δύναται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα έγγραφα της παραγράφου 7.5.1 της Συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής. Οι προσφορές να κατατεθούν συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β».

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

 

  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 2η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του (η) σχετικού.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Παρακαλείται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

 

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1