Σας γνωρίζουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων στο ΠΒΚ, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC014063828, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

α.      Τροποποιούνται οι τεχνικές περιγραφές του υλικού Τμήματος Γ του Παραρτήματος “Γ”.

β.      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 22 Ιαν 24 και ώρα 12:00 στις 31 Ιαν 24 και ώρα 12:00.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ