ΣΧΕΤ    :    Φ.600.1/64/70948/Σ.330/21 Φεβ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ

 

1. Τροποποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων στο κτήριο Μ-624 του ΠΒΚ, ως προς τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

2. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές βάσει της νέας συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής. Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00. Κατά τα λοιπά όπως ορίζονται στο σχετικό.

3. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ