ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, σύμφωνα με το Συνημμένο «1», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.400,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.