ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης στα κτήρια Μ-620 και Μ-624 του ΠΒΚ, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφή Προμήθειας Υλικού, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.