ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κεντρικά συστήματα θέρμανσης δώδεκα (12) κτηρίων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.