ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.