1. Σας γνωρίζουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α.      Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

β.      Νόμος με αριθμό 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

γ.      Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ.      Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

ε.       Το Υ.Σ. 175/2017/ΚΥΠ/Λέσχη Αξκων ΠΒΚ.

                                                Διακηρύσσει

μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο), για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκων «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV 15110000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (52.250,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

  1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από το ΠΒΚ.
  2. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και σε τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους συνημμένους γενικούς και ειδικούς όρους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  3. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

α.      Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμπορικά  και  Βιομηχανικά  Επιμελητήρια

Μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας και την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της συνημμένης περίληψης προκήρυξης αποστέλλοντάς μας τη σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

β.      Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την 19 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1)     Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2)     Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3)     Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

  1. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements όπου από 19 Δεκεμβρίου 2017 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/16.
  3. Χειριστής θέματος Τμηματάρχης Προμηθειών, ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ(Δ3)/ΤΠ (Δ3Β) Μ.Υ. Λαντζάκης Αντώνιος, τηλ. 2821026775.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ