Το ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο) για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) – τιμή εκκίνησης, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από πλευράς του ΠΒΚ, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτος.

Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων (τηλ. 28210-26774, 28210-26775) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους €15,00. Επίσης η παραλαβή της διακήρυξης μπορεί να γίνει και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 28 Φεβ 20 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 02 Μαρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.

          Χειριστής θέματος: Δντής ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΕΜ) Κωσταρέλος Γεώργιος, τηλ. 28210 26774 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “1”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “2”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “3”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “4”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “1Β”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “2Β”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “3Β”

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “1Γ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “2Γ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “3Γ”