ΘΕΜΑ  :   Προμήθειες – Συμβάσεις

 

ΣΧΕΤ   :   α. Υπ’ Αριθμ. 159/2020 Commitment ΠΒΚ

β. Φ.600.1/219/72372/Σ.894/21 Μαϊ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ

γ. Φ.600.1/404/74185/Σ.1552/24 Αυγ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ

δ. Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της 1 Σεπ 20

 

  1. Έχοντας λάβει υπόψη :

 

α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

 

β.   Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

 

γ.   Το (β) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

δ.   Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

 

ε.    Τη (γ) σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος κατά την οποία σύμφωνα με το (δ) σχετικό δεν υπεβλήθη προσφορά που να πληρεί τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 

επαναπροσκαλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαρισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» και τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (17.889,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών του Παραρτήματος «Β». Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη υπέρβαση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού καθώς κάτι τέτοιο καθιστά την προσφορά απαράδεκτη βάσει του άρθρου 26 του Ν.4412/16.

 

  1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν:

 

α. Οικονομική προσφορά σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β».

 

β. Πίνακα ειδών της προσφοράς του με στήλες όπου θα αναγραφονται το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης του υλικού.

 

γ.  Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 των κατασκευαστών για το σύνολο των ειδών.

 

δ.  Προσπέκτους – αποδεικτικά έγγραφα των υλικών προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής.

 

ε.  Επιπρόσθετα για τα προϊόντα καθαρισμού (απορρυπαντικά – απολυμαντικά):

 

(1)      Έγγραφο καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

(2)      Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

(3)      Πιστοποίηση ISO 14001:2015 του εργοστασίου παραγωγής.

 

(4)      Δελτία δεδομένων ασφαλείας (material safety data sheets -MSPS)

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

 

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της σύμβασης:

 

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Χειριστής Θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης(ΕΜ) Κλουβιδάκης Ιωάννης, τηλ. 2821026774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ