Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (ΔΤΗΔ) σχεδιάζει, υλοποιεί, λειτουργεί, υποστηρίζει και διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και υποδομές των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές όσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες των ασκούμενων μονάδων στο Πεδίο Βολής Κρήτης.
Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τα συστήματα πληροφορίας της περιοχής βάσης, του χώρου εκτόξευσης, της περιοχής εκτόξευσης στόχων, του στρατωνισμού,  και των σταθμών ρανταρ, αναβαθμίζονται, διαχειρίζονται και συντηρούνται σε τακτική βάση δίνοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ασκούμενες μονάδες. Η ΔΤΗΔ αποτελούμενη από έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό εκπληρώνει την αποστολή της πάντα με επαγγελματισμό και συνέπεια.
Μεταξύ άλλων παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενσύρματης και ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, VoIP τηλεφωνίας, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών ηλεκτρονικής διοίκησης και ανταλλαγής αλληλογραφίας.Η ΔΤΗΔ φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου και υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις ασκούμενες μονάδες πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την βέλτιστη εξυπηρέτηση.
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΔΤΗΔ είναι αρμόδια για τα εξής:

FOs

Δίκτυο οπτικών ινών: ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών στο πεδίο των ασκήσεων

it

Πληροφοριακά συστήματα: Σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού και υπηρεσιών

The Power of a Strong Data Center Ecosystem 1440x1000

Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (WAN, LAN, MAN) και των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών (Data Center, Servers).

spectrum-mobile-terminal_tcm7-1072

Επιτήρηση ραδιοφάσματος:  μεγάλο μέρος του ραδιοφάσματος επιτηρείται με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανίχνευση πιθανών παρεμβολών και ανεπιθύμητων εκπομπών πάντα με σκοπό την ασφαλέστερη διεξαγωγή των ασκήσεων.

wave

Ασύρματες επικοινωνίες: σχεδίαση ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση PtP, και PtM ασύρματων ζεύξεων, VHF/UHF ground to ground, ground to air, και επικοινωνίες ναυτιλίας

VoIP-1024x500

IP Τηλεφωνία: ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, καθώς και υποστήριξη υπηρεσιών ψηφιακής τηλεφωνίας (Call centre, Video conferencing)

NAMFI

Επιχειρησιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα για την ασφάλεια των ασκούμενων μονάδων (Long distance data and voice lines, Safety loop lines, κτλ)

active-techs

Παροχή και υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πεδίο στις ασκούμενες μονάδες (Internet, data links, τηλεφωνία, μακρές γραμμές κτλ)